0986.011.011

TÌm hiểu bộ máy Calibre 3235 của thương hiệu Rolex