Dây tóc và tầm quan trọng trong chuyển động của đồng hồ