0986.011.011

Cỗ máy phản lực Horological Machine No.9 – HM9 Flow của MB&F