0986.011.011

Bộ máy đồng hồ automatic chạy được bao lâu