0986.011.011

GMT là gì? Ứng dụng của nó trên đồng hồ