0986.011.011

Ông Thủy vua đồng hồ cổ với bộ sưu tập gần 300 chiếc