0986.011.011

Cấu tạo bộ máy đồng hồ cơ và nguyên lý hoạt động