0986.011.011

6 phần trong Cấu tạo đồng hồ đeo tay