0986.011.011

Chức năng Bánh xe cân bằng trong bộ máy đồng hồ