0986.011.011

Đồng hồ Gorilla Fastback Drift với thiết kế hiển thị vệ tinh xoay