0986.011.011

Khởi đầu đam mê đồng hồ bằng thương hiệu Panerai