0986.011.011

Cách Omega sản xuất vành bezel LiquidMetal