0986.011.011

Có hay không khái niệm đeo đồng hồ đúng cách?