0986.011.011

Giải thích thuật ngữ đồng hồ chi tiết