Tag - Seri

Làm thế nào để biết đồng hồ Rolex Submariner thuộc dòng nào?

Mỗi chiếc đồng hồ Rolex Submariner đều có số mô hình (model) từ 4 đến 6 chữ số, thường được gọi là số tham chiếu của đồng hồ. Thông tin này có thể cho bạn biết một số điều về Rolex của bạn, chẳng hạn như mô hình, kim loại được sử dụng và thời gian chung mà đồng hồ được sản xuất. Kiến thức đồng hồ này sẽ giải thích chính xác nơi tìm số mô hình và phân...

.
.
.
.